21.03.2016

Yalova İl Müftülüğünün Hizmet Standartları Tablosu

YALOVA İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1-

Dini Soruların  Cevaplandırılması

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

15  gün

2-

Dini Eserlerin İncelenmesi

Yazı  ekinde basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni.

3  ay

3-

İhtida İşlemleri

Dilekçe,  1 adet fotoğraf,  yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 

1  saat

4-

Aile İrşat Rehberlik Bürosu

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

Not: Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri anında karşılanır.

5 gün

5-

Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi

Vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız  Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırılarak, ayrıca müftülük ve TDV görevlilerine müracaat edilerek.

30 dakika

6-

Cami Devirleri

1-  Yönetimi Devredilen Camilere ait form

2-  Dernek kararı

3-  İntifa hakkı dilekçe eki

1 gün

7-

Camilerde Kur’an Öğrenimi

Dilekçe
Not: Haftada en az altı saat ders

15 dakika

8-

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe 

2 gün

9-

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 gün

10-

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe 

15 gün

11-

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 gün

12-

Cezaevi Din Hizmetleri

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi,  Mülki İdare Amirinin onayı ile görevlendirme yapılır.

7 gün

13-

 SHÇEK  Bağlı kuruluşlarda

 Din Hizmeti 

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden mutabakat, Mülki Amirin onayı ile görevlendirme yapılır.

7 gün

14-

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 Form dilekçe

 

10 dakika

15-

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 Form dilekçe

10 dakika

16-

Kur'an Kursu Açılışı

1-  Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2-  Bina tanıtma formu,

3-  Sağlık Müdürlüğü raporu, 5 adet fotoğraf,

1 ay

17-

Hafızlık Tespit Sınavları :

Başkanlığın belirlediği Eğitim Merkezlerinde yılda 3 defa

a)  İl ve İlçe Müftülüklerine şahsen müracaat ederek.

b)  (1 adet) fotoğraf

15 Dk.

18-

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 dakika

19-

Evlendirme İşlemleri

1.Evlenme Beyannamesi ve izin belgesi,

2.Evlenme ehliyet belgesi,

3.5 adet fotoğraf,

4.Cüzdan bedeli olarak bankaya yatırılan meblağın dekontu,

5.Kimlik aslı ile müracaat,

3 gün

20-

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Müftülükten temin edilecek form dilekçe,

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

15 dakika

 

 

 

 

21-

 

 

 

 

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

 

 

 

1-  Müftülükten temin edilecek form dilekçe,

2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,

3-   Pasaport.

 

 

 

 

30 dakika

22-

Umre Kayıt İşlemleri

1.Müftülükten temin edilecek dilekçe.

2.Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik suresi 1 yıl olan pasaport,

3.Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

4.45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden 1. derecede akrabasıyla gidecek olanlardan vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı ve noterden alınacak muvafakat name ile taahhütname,

5. Evli 45 yaşından küçük olan bayanlar ile birlikte gideceklerin evlenme cüzdanı fotokopisi,

15 dakika

23-

Hac ve Umre Seminerleri

1-Hac veya umreye kayıt yaptırmış olmaları gerekmek-tedir.

2-Programın İl Müftülüğü Web sitesinden takip edilmesi gerekmektedir.

Günde 3 saat 1 Haftada en fazla 14 saat

24-

Kıble Tayini Hizmeti

 Dilekçe

10 Dakika (Mahalline Gidildikten Sonra)

25-

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,

2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,

3-  Yetki Belgesi

4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,

5-  İban No Banka Hesap numarası

20 gün

26-

Cami Yapımı

1-  Dernek yok ise ilgililerden alınacak dilekçe ile İl Dernekler Müdürlüğüne yazılacak herhangi bir sakıncanın bulunmadığına dair yazı,                                                                                         2-  Dernek kurulduktan sonra dilekçe eki; a) Dernek Karar defteri fotokopisi, b) Tapu Senedi, c) Taşınmazın Belediye İmar planında ibadethane olarak tahsisine dair yazı ç) Milli Emlak Müdürlüğü Tahsis yazısı,                                                               3-Tasdikli Projeler,

4- Dernek ile Müftülük arasında yapılacak protokol,

5- Valilik Onayı,

 

 

 

15 gün

 

27-

Cami Derneklerinin Yıllık Bütçeden Yardım Talepleri

  1. Dernek veya Vakıf İle İmzalanan Form Protokol,
  2. İnşaat veya Onarıma Ait Teknik Elemanlarca Hazırlanmış Keşif Raporu ile Diploma Aslı Gibidir Fotokopisi,
  3. 6 . maddenin (c), (ç), (d) ve (e) Bendinde Gösterilen Faaliyete İlişkin Maliyet Cetveli,
  4. Onarımın veya Başlanmışsa İnşaatın Son Durumunu Gösterir Fotoğraf,
  5. İnşaat veya Onarım Yapılacak Yere Ait Tapu /Tahsis Belgesi veya Köy İhtiyar Meclisi Kararı,
  6. Teşekkülün Hukukî Statüsünü Gösteren Belgenin Fotokopisi ( Dernek Tüzüğü veya Vakıf Senedi vb.),
  7. Derneğin Fiilen Faaliyet Gösterdiğine Dair Mülkî İdare Amirliğinden Alınacak Belge,
  8. Dernek veya Vakfın Vergi Numarasının Gösterir Belge Fotokopisi,

9- Dernek veya Vakfın Hesabının Bulunduğu Banka Şubesinin İsmi ve IBAN Numarası veya Yurtdışı Banka Hesap    

    Numarası Gösterir Belge Fotokopisi,

3 gün içinde Diyanet İşleri Başkanlığına İlgili Evraklar gönderilir

28-

Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri Yardım Toplama Müracaat İşlemleri.

1.    Keşif Özeti.

2.    Tapu veya Ruhsat fotokopisi 

3.    İnşaatın en az iki adet fotoğrafı 

4.    Valilikten (İl Dernekler Müdürlüğü) alınan yardım toplama izin belgesi 

5.    Köylerde yapılacak cami için Tapu yok ise Köy Muhtarlığı’nın Karar Defteri fotokopisi.

6.    İbanlı Banka Hesap numarası.

7.    İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben yazılmış yardım talep dilekçesi.

30 gün

29-

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.

2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 

3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.

5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 

6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.

7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 gün

30-

Açıktan Atama 

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

d) Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

e) Sabıka kaydı belgesi “ Resmi Kurum için “ sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte),

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

h)  Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. .Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle

ı) İş talep formu,

i) Mal Beyannamesi.

j) Sigorta ve Bağ-kur belgesi,

k) Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için)

l) İ.H.Lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Önlisans veya diğer lisans ve diğer ön lisans mezunlarının İ.H.L. ve lise diplomaların müftülükçe  tasdikli sureti,

3 ay

31-

Mal beyanı 

a) Son rakamı  (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda  istenecek mal beyanı,

b) Mal varlığı değişikliğinde 15 gün içerisinde.

15  gün

32-

Asalet tasdikinde

Yemin belgesi

1 gün

33-

İlk defa veya yeniden

göreve başlamada 

Etik sözleşme Belgesi 

1 gün

34-

Memur Kimliği talebinde

a) Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde  çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)

b) T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,

15 gün

35-

Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında

a. Nüfus cüzdan sureti,

b. Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı Nüfus Müdürlüğüne,

c. Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.

1 saat

36-

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

a. Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

b. Kendi, Eşi ve çocuklarına ait hususi damgalı pasaport alacağına dair emekli tarihi, unvanı, kadro derecesi, müktesebi ve öğrenim durumu ile ilgili ıslak imzalı Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne yazılacak yazı,

1 saat

37-

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili 

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun  4 /1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
Not: İşe Başlamadan en az 1 gün önce

1 gün

38-

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim ve tescili

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı  Kanun  4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"

Not: Başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde

 

 

1 gün

 

 

 

 

 

 

 

39-

 

 

5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun  4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi  "İşten Çıkış Bildirgesi"

 

Not: 10 gün içinde

 

 

 

 

1 gün

40-

Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimleri esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin  kuruma  verilmesi.

10 gün

41-

Özürlüler tarafından kolayca erişilebilir durumu

Özürlülerin Müftülüğümüze geldikleri zaman rahat bir şekilde hizmet alma durumu

Gerekli düzenleme yapılmıştır.

42-

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplandırılması

 Yazı veya e-posta

15 gün

43

CİMER işlemleri

Yazı veya e-posta veya gerektiğinde inceleme ve soruşturma

15 gün

 

         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İl Müftülüğü  / YALOVA                                       İkinci Müracaat Yeri    : Valilik Makamı  / YALOVA

İsim                    : Turgut AÇARİ                                                         İsim: Yıldırım UÇAR

Unvan                :  İl Müftüsü                                                              Unvan: Vali Yardımcısı

Adres                 : Bahçelievler Mh. Şehit Ömer Faydalı Cd.No:230     Adres:Cengiz Koçal C. No:46  YALOVA

Tel                      : 0226-8145043                                                         Tel: 0226-811 50 69   

Faks                    : 0226-8141249                                                          Faks: 0226-8141694

E-Posta               : yalova@diyanet.gov.tr                                               E-Posta: 77basin@icisleri.gov.tr